Svenska allmogehem” 1909

uppdaterad 20-07-Den här texten är lånad från Svenska Allmogehem. Länk till originalt längst ner.

BISKÖTSEL.

Utdrag från ” Svenska allmogehem” 1909

Vi ha i det föregående talat om flera af våra husdjur, nu återstår det minsta af dem, biet.

Alla våra husdjur kräfva foder för att lämna oss afkastning. Biet samlar sin föda och mera därtill, utan att vi behöfva tala om någon kostnad och utan alt det gör ohägn i vanlig mening. Det ger oss ett närande och nyttigt födoämne nästan gratis. Mången förstår ej honungens betydelse. Honung är både ett närings-och njutningsmedel och därjämte ett hälsomedel. Den användes vid förkylningar och är ett utmärkt, mildt verkande afförande medel. Honung borde ingen dag saknas på vårt bord, och endast bien kunna praktiskt taget skaffa oss den. Vid småbruket hör biet framför allt hemma.

Mången är rädd för biets gadd. Den är ej farlig, om man handskas med djuren med förstånd. Man klagar öfver smärtan, men den blir mycket litet kännbar, om man har en flaska ammoniak till hands och penslar på. Den som några gånger blifvit bistungen aktar det ej vidare.

Biens boningar äro dels halmkupor, dels trähus. Dessa senare äro de enda, som sätta oss i stånd att på ett rationellt sätt bedrifva biskötseln.

Hafva vi trähus, så kunna vi tillgodogöra oss honungen utan att döda de små djuren. Vi kunna i bihusen sköta djuren på ett rätt sätt, en sak, som är svårare i en halmkupa.

En förståndig biodlare kan genom att använda bihus leda biskötseln så som honom bäst synes. Han kan spara arbete och honung genom att använda konstkakor af vax. Bina tillverka vaxet af honung, icke af det gula frömjöl de föra hem för att mata ynglet med. Till 1 kg. vax åtgår 88.8 kg. honung, har man funnit. Vaxet är sålunda dyrt i tillverkningspris. Utan bihus kunna vi ej ingripa på detta sätt.

Märker den förståndige biskötaren, att bien under sommaren vilja svärma och väderleken ser ut att blifva ruskig, då ger han dem en eller annan ram mera att bygga på. Han kan på detta sätt bestämma svärm-ningen eller, om samhället är svagt, helt inhibera den, hvarigenom samhället blir kraftigare. När sommardraget är öfver, d. v. s. när klöfver och andra blommor äro utblommade, då kan han — sedan honungen mognat —■ taga det som önskas af denna och på detta sätt föra i marknaden eller för eget bruk använda årets finaste honung och bereda plats för den honung, som samlas under det senare på året kommande ljungdraget.

Bigården förlägges till en lugn, skyddad, solrik plats. Den bör icke ligga omedelbart invid en väg, då bien oroas och genera vägfarande. Icke heller böra de placeras i solgasset invid en vägg, ty då smälter honungen, och bisamhället lider.

När hösten kommer, packar biskötaren in sitt samhälle, åstadkommer en lämplig temperatur däri och skyddar det från råttor och andra fiender.

Under vintern lyssnar han minst en gång i veckan på bien. Hör han ett stilla brus från dem, då vet han, att de äro i god kondition, men hör han, att det råder missljud därinne, då vet han, att bien behöfva vatten, och i ett väl ordnadt bihus möta inga svårigheter att tillföra sådant. Märker han, att de sakna föda, så matar han dem med sockerlösning, och kan på så sätt i verkligt rationell mening vårda och sköta sina djur. Han kan helt enkelt ingripa, när han så finner nödigt.

Det påstås och det med rätta, att knappast några djur äro så ntressanta att sköta som bien och att knappast några djur kunna gifva så god lön för mödan som dessa. Med detta vilja vi därför endast mana våra småbrukare och egnahemsbyggare att intressera sig för dessa nyttiga små varelser och genom dem söka skaffa nya värden till hemmet: en sund, närande föda, stundom ersättning för både smör, socker och medicin. Men skall det bli någon vidare inkomst och någon större glädje af biskötseln, måste vi lägga bort den ytterligt primitiva halmkupan och så småningom börja använda ramkupan, som vi i det föregående för att bli förstådda kallat bihus.

Att bilda biodlareföreningar är ett utmärkt sätt att få in mera rationella metoder i fråga om biens skötsel. I många län finnas hos hushållningssällskapen anställda länsbiskötare, som lämna råd och upplysning i hithörande frågor. Lån till anskaffande af mönsterbestånd utlämnas också af vissa hushållningssällskap räntefritt.
https://interlinearbooks.com/…/sw…/reader/svenska-allmogehem