Pollen

uppdaterat 20-06-21

Pollenet och bina

När ett bi besöker en blomma samlar det pollenet på pollenkorgarna på bakbenen. För att det skall hålla samman i klumpar tillsätts lite nektar. Eventuellt tillsätts ytterligare nektar när pollenet lagras i cellerna.

Den nektar som tillsätts har funnits i biets honungsblåsa och innehåller bland annat en del mjölksyrebakterier. I cellerna blir det därför en viss mjölksyrejäsning, vilket ”konserverar” pollenet.

Pollen är binas huvudsakliga källa till protein. Ett normalstort samhälle förbrukar cirka 30 kg per säsong.

Bina föredrar det pollen som samlats in de senaste 72 timmarna.

Näringsvärde

Pollenets näringsvärde kan beskrivas på två sätt. Antingen genom att ange den totala mängden protein, eller genom att beskriva vilka aminosyror som ingår.

En del pollensorter saknar helt värde för bina t.ex. gran och tall. Andra pollenkorn består av ett tunt skal utan innehåll t.ex. äpplesorteerna Belle de Boskoop  Close Frösåker Gravensteiner Jonagold, Kalmar glasäpple ,Kinnekulle kantäpple, Mutsu. Ribston, Vrams jämäpple och päronsorten Greve Moltke och eventuellt också Gråpärom.(pollensterila triploider , mera om äpplen se t.ex Lustgården 2008 )

Vitaminer.

Pollen innehåller en del vitaminer som bina behöver vid yngeluppfödningen, Viktigast är troligtvis vitamin C, Halten sjunker snabbt vid lagring beroende på askorbinsyrans oxidation. Pollen lagrat i vaxceller förlorar ca 80% av C vitaminet på 3 veckor. Det betyder att pollen som lagrats över vintern är praktiskt taget fritt från C vitamin, och duger knappt till att föda upp yngel med.

Aminosyror

Pollenet innehåller aminosyror, som bina behöver Dock varierar sammansättningen och mängden aminosyror starkt mellan olika växters pollen. Det finns relativt få undersökningar av aminosyreinnehållet i pollen och det är därför svårt att presentera någon mera omfattande redogörelse för detta.

En undersöking från 1953 visar att bina behöver 10 aminosyror. ( se referenserna)

Aminosyra
Fenylamin
Histidin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Metionin
Treonin
Tryptofan
Valin
Arginin

En utgångspunkt för att tillgodose behovet för ynglet är därför att se till att de har ett allsidigt drag.

Undersökningar som rapporterats 2018 visar att en varierad pollendiet är positivt när det gäller verkningar av Nosema. ( förlänger livet på nosemasmittade bin)

Bina tycks inte kunna avgöra värdet på pollenet. De kan därför dra hem partiklar som fullständigt saknar värde, t.ex. tegeldamm.

Bland biodlare finns en uppfattning att pollen av hassel är viktigt. Och bina drar hem en hel del. Undersökningar av pollenet har dock visat att det pollenet saknar värde sett ur innehållet på aminosyror.

Ett pollen som är fullvärdigt är björk. Den är dock vindpollinerad och besöks inte av bin. Björkens pollen hamnar dock överallt i naturen och kan komma med ”av misstag” när bina besöker andra blommor, även om det är små mängder.

En annan växt som troligtvis ger ett fullvärdigt pollen är raps.

(se under Läs vidare längst ner på denna sida.)

Pollen och människa

Inom apiterapin och hälsokostkretsar tillskrivs ofta pollen som ett positivt medel. Det råder olika meningar om huruvida vår matsmältning kan bryta ner cellskalet för att komma åt innehållet.(pollenkornen återfinns till synes oskadade i avföringen) Motargumentet brukar vara att magvätskorna tränger in genom groddpunkterna och löser upp pollenkornets innehåll så att det blir tillgängligt för kroppen. Några klara rapporter som stöder den ena eller andra åsikten har inte kunnat hittas. För mera uppgifter om pollenets innehåll m.m se ”What is the future of Bee-Pollen?”  https://www.researchgate.net/publication/229176604_What_is_the_future_of_Bee-Pollen där man bland annat kan jämföra pollenets innehåll med RDI (rekommenderat dagligt intag)

Pollen på marknaden

I hälsokostbutiker säljs ibland pollen.Troligtvis har det pollenet inte samlats in av bin utan dammsugits upp på lämpliga fält.

Genom att sätta en pollenfälla framför flustret kan man samla in pollen som bina samlat in. Det rensas och torkas eftersom det lätt angrips av mögelsvampar.

Vissa av dessa kan producera aflatoxin som är mycket giftiget. Drt är därför viktigt att pollenet isamlas vid torr väderlek samt torkas. Några länder har angivit hur hög vattenhalten får vara maximalt.

  • Argentina (max. 8%),
  • Brasilien: (max. 4%),
  • Bulgarien  (max. 10%),
  • Polen (max. 6%), 
  • Sweitz (max. 6%).

Något Svensk rekomenderad högsta vattenhalt finns troligten inte.

I handeln förekommer också pollen som inte är insamlat av bin.

Bibröd

Bibröd är en annan variant av pollen. Det är de pollenklumpar som bina lagrat i vaxkakorna.Pollenet är delvis uppblandat med honung och genomgår en fermenteringsprocess i cellerna. Vis separationen av bibröd och vax erhålles små sexkantiga korn som kan konsumeras.

Pollenanalys

Genom att studera det pollen som finns i honungen kan man avgöra vilka växter bina samlat nektar från. Minst 100 pollenkorn bör undersökas. Om minst 50% av undersökta pollen kommer från samma växtart brukar man kunna benämna honungen som sorthonung ( ljunghonung osv) Lind ger troligtvis mindre mängd pollen i honungen än förväntat. Ren dagghonung saknar naturligtvis pollen. Om det finns pollenkorn från växter som inte finns i det aktuella landet tyder det på att honungen är importerad, eller uppblandad med importerad honung.

Den flytande honung som förekommer i t.ex. USA kan vara ultrafiltrerad så att inget eller mycket lite pollen finns i produkten. Tekniken används för att minska antalet kristallisationskärnor i den färdiga produkten så att den håller sig flytande längre.

Giftigt pollen

giftigt för bin

Grönliljesläktet pollen dödar vuxna bin . Frön säljs bl.a. av Impekta 2018

Några pollensorter dödar yngel. Till exempel Heliconia (Hummerklosläktet är det enda släktet i familjen hummerkloväxter med 100-200 arter. De kommer ursprungligen från tropiska Amerika och västerut till Stilla havets öar och Celebes. Några arter är populära trädgårdsväxter i varma klimat och ibland dyker de upp som snittblommor i Sverige.    

Andra växter med giftigt pollen är bl.a. 

Ingen av dessa växter torde förekomma vildväxande i Sverige.

Giftigt för människor

Inga uppgifter har kunnat hittas.Några växter som är förvildade och sällsynta kan eventuellt  innehålla pollen som är giftigt för människor t.ex. spikklubba och bolmört.eftersom hela växten anges som giftig.


Att läsa vidare:

Litteraturstudie över vilka pollen som har högst näringsvärde för bin och pollinerande insekter, Ingemar Fries

Bra honungs- och pollenväxterJordbruksverket

Om mjölksyror i honung.Se bin och mjölksyror på länksidan

NUTRITIONAL REQUIREMENTS OF HONEY BEES

PROTEIN CONTENT AND AMINO ACID COMPOSITION OF BEE-COLLECTED POLLEN FROM SELECTED BOTANICAL ORIGINS

Honey Bee Nutrition